چرا دنبال علایقمان برویم؟!

زیرا اگر فقط به دنبال مادیات باشیم و مالیات در پی علایق رهنمون نباشد ، نه به مادیات میرسیم نه از زندگی لذت میبریم ، بلکه با دستگاه تولید کثافت و مدفوع حرکت کننده تفاوتی نخواهیم داشت ، به همین کوتاهی و صراحت !!!

مخلص کلام : به دنبال علایقت برو ، مادیات دوان دوان در پی تو می آید ، وسلام