ساخت برنامه paint با tkinter پایتون قسمت دوم

سلامی دوباره، امروز میخوایم به بلوپرینت برناممون یک بوم نقاشی اضافه کنیم تا بشه روش نقاشی کرد ولی این جلسه سایز مداد و رنگ رو اضافه نمی کنیم و paint ما فقط رنگ سبز و سایز ۱۰ داره.

جلسه پیش ما بلوپرینت برنامه رو نوشتیم و انداز صفحه و تایتل بهش دادیم و آپشنی هم نوشتیم که صفحه کوچیک و بزرگ نشه.

قدم اول: بوم نقاشی رو می سازیم.

class App(Tk):
   color=&quot#0A0&quot 
   def __init__(self):
      super().__init__()
      self.title(&quotPaint&quot)
      self.geometry(&quot1200x1440&quot)
      self.resizable(0,0)
      self.cnv=Canvas(width=1200,height=1140,bg=&quot#fff&quot)
      self.cnv.place(x=0,y=300)
App()
mainloop()

قدم دوم: متد paint رو اضافه می کنیم که اصلی ترین متد برنامه است.

class App(Tk):
   color=&quot#0A0&quot 
   size=10
   def __init__(self):
      super().__init__()
      self.title(&quotPaint&quot)
      self.geometry(&quot1200x1440&quot)
      self.resizable(0,0)
      self.cnv=Canvas(width=1200,height=1140,bg=&quot#fff&quot)
      self.cnv.place(x=0,y=300)
   def paint(self,event):
     x1,y1=event.x-5,event.y-5
     x2,y2=event.x+5,event.y-5
     self.cnv.create_oval(x1,y1,x2,y2,fill=self.color,outline=self.color)
App()
mainloop()

بحث امروز هم به پایان رسید. خداحافظ.