آخر، اما زرد شد...

و اگر روزی از کسی پرسیدید، چه شد که به اینجا رسیدی... جوابی خواهد داشت...