یادداشت ۲

نوبری (در متون فارسی نوبرگ و نیبرگ هم مرسوم است) استدلال جالبی دارد: میگوید چون تقویم زرتشتی در کشورداری هخامنشی استفاده می‌شده، پس هم اوستا در زمان هخامنشی وجود خارجی داشته و هم هخامنشی‌ها زرتشتی بوده‌اند.