یه داستان تکراری برای اونا که عاشقش شدن ... برنامه نویسی

یه داستان تکراری برای اونا که عاشقش شدن ... برنامه نویسی
آره عشـق بیرحم ترین حس خوبه دنیاساولین باری که یک کامپیوتر رو دیدم رو...