نمیشه‌گفت.

《خون می‌رود از این زخم اندرون

ماندم خموش و آه شد

فریاد داشت

درد!

ما لالیم؛ لال بازی می‌کنیم. نمیشه گفت. این زبان برای بیرون از شما ساخته شده ولی درد و شما چجور می‌خوای بگی... ؟》


هوشنگ‌ابتهاج