کردبیات می‌نوازد.

در من زنی میل به طغیان دارد.

در دل، در سر، در تک تک سلول‌ها کردبیات می‌نوازد، با کمانچه کلهر.

ببین دارد مستهلکش می‌کند. از قفا می‌برد. از رگ و ماهیچه می‌گذرد و پشت حلق رها می‌شود. به این می‌گویند بسمل شدن می‌گویند مستهلک شدن می‌گویند پر پر زدن. کاش بگذارد جان دهد... .