گمشده؟!

در تداوم دوندگی عقربه‌های ساعت، در کشاش لحظات تکرار ناپذیر، آیا من خود را به فراموشی سپرده‌ام؟

خود خودباخته در هیچ خود را کجا؟ در چه مکانی جا گذاشته‌ام؟... در تداوم دوندگی ساعت‌ها و پاها باز خواهم یافت خود خودباخته در هیچ خود را؟

من نگران خود هستم... .