دانشجوی کوچینگ/دانش آموخته جامعه شناسی و روان شناسی