بدنت چقدر خاص! (قسمت 2)

برآمدگی روی گوش

ژنتیک خاصی داری

چون افراد کمی هستند که گوششان این شکلی است

تحقیقات درباره اینکه افرادی که گوش این شکلی دارند بهتر صدا ها را میشنوند

تکان دادن دماغ به صورت ارادی

همه ما میتوانیم به صورت غیر ارادی دماغ خود را تکان بدهیم

  • اما افراد کمی می‌توانند دماغشون را به صورت ارادی تکان دهند

فقط 2%مردم هستند که می‌توانند عمدی گوششان را تکان بدهند


یک درصد مردم هم می‌توانند بزاق دهانتان را از زیر زبانشان به بیرون بپاشند

1%فقط
1%فقط

ا

فیلم اصلی 👇

یوتیوب

چنل یوتیوب

افزایش 20برابری یادگیری با پنج تا کار ساده و راحت

مردی که هیچ زنی را در زندگی اش ندید

خودارضایی و پورن زندگی شما را در 7ثانیه نابود میکند