هویت بصری برند

هویت بصری برند
برند رو یک شخص تصور کنید...هر شخصی از نظر ظاهری خصوصیات منحصر به فردی...