یونانی ها دروغگو هستند یا راستگو ؟!

سقراط گفته یونانی ها دروغگو هستند ولی خود سقراط هم یونانیه پس دروغ میگه که یونانی ها دروغ میگن پس یونانی ها راستگو هستند و سقراط هم که یک یونانیه و راستگو هست ، پس راست میگه که یونانیها دروغگو هستند...! در نهایت یونانی ها راستگو هستند یا دروغگو ؟!