ما روایتگر شروعی تازه هستیم

ما روایتگر شروعی تازه هستیم
در این ایام همه چیز خاموش است،زندگی به اوج خود رسیده،ساعت ها و دقیقه ه...