برف

کاش همیشه اینطوری برف بیاد

استوری همه برف باشه و آدم برفی و استکان چای داغ

سلکشن اهنگای برف به گوش برسه

عکس های یادگاری زیر دون دون های برف

صدای خنده و شادی بچه ها و آدم بزرگا بیاد

خوردن یه کاسه آش داغ

همه شال و کلاه رنگی

همه مهربون و بالبخند

همه روزا برفکی رنگی رنگی