موفقیت

یه بار یه جا خوندم موفقیت یعنی زندگی را به دلخواه خود گذراندن!

این شد عنوان همه ی روزهای من...
عنوان همه ی روزهایی که خواستم به دلخواه من بگذرند ولی نگذشتند

کاش همیشه موفق باشیم!