بارش افکار

استاد درس سمینار: فکر کنین به شما می گن برای گیره لباس یه نوآوری بگین که ازش چه استفاده های دیگه ای می شه کرد؟

...فکر کنید...

چند نفرتون شکل و اندازه اش رو تغییر دادین ٬ اجزاش رو جدا کردین؟ چند نفرتون کاربرد دیگه ای جز "گرفتن" که کار اصلیشه کار دیگه ای پیشنهاد دادین؟

میشه مثلا یه سرسره باشه٬ گل سر٬آتل دست٬...

ذهن خود را نبندید!