پنجره

پنجره عاشق نبود شيشه عمرش شكست

پرده به يكسو زديم چشم دل از هوش رفت


در پي آتش نشست خرقه پي جام رفت

مي نچشيديم و باز اين خرد خام رفت