گفتگو

ماه گفت : بي دليل غمگين شده اي ، خورشيد همين نزديكي است

اما ستاره همچنان مي گريست ،

بي تاب بود ،

مي گريست و چشمانش كم سو تر و كم سوتر مي شد

صبح شده بود

خورشيد لبخندي به لب داشت

اما ديگر ستاره اي نبود