اثبات خودم به خودم

این دفعه تصمیم گرفتم فرق کنه همه چی، یعنی به جای اثبات خودم به دیگران،...