اثبات خودم به خودم

این دفعه تصمیم گرفتم فرق کنه همه چی، یعنی به جای اثبات خودم به دیگران، خودم رو به خودم اثبات کنم، سعی کنم این دفعه برای خودم بهترین باشم. تازه شروع کردم نمی‌دونم چقدر می‌تونم موفق باشم ولی این آخرین فرصت و راهه واسم ظاهرا.