اگر میخواهی کاری را انجام دهی ، راهش را پیدا کن در غیر انیصورت به دنبال بهانه باش .