داستانک(من و دلبر)

من و دلبر رفته بودیم پاتوق همیشگی،همون کافه زیر زمینیه دنج و تاریک و خ...