دانشجوی فلسفه غرب | دانشگاه تهران | یادداشت‌های روزانه‌ام را می‌خواهم بنویسم. یادداشت‌هایی برای تمرین نویسندگی.