طرح توجیهی سیستم هوش مصنوعی نظارت بر عملیات AI

طرح توجیهی سیستم هوش مصنوعی نظارت بر عملیات برای کشور ژاپن

سفارش نوشتن طرح توجیهی سیستم هوش مصنوعی نظارت بر عملیات برای یک شرکت تولید قطعات الکترونیک در کشور ژاپن به تیم تخصصی طرح توجیهی ارائه شد.

خانم XX قرار است که با ارائه این بیزینس پلن (Business Plan طرح تجاری) ، اثربخشی این سیستم را برای آن شرکت تولیدی نشان دهد.

سیستم هوش مصنوعی نظارت بر عملیات ، سیستمی مرتبط به جمع آوری معیارهای کلیدی عملکرد سیستم در فواصل زمانی متناوب در طول زمان اشاره دارد.

ویژگیهای سیستم نظارت بر عملیات

منبع : https://business-plan.ir