نسبت پوشش بدهی چگونه محاسبه می‌شود؟

نسبت پوشش خدمات بدهی(DCSR) که به آن نسبت پوشش بدهی(DCR) هم می‌گویند، نسبت پول نقد موجود برای پرداخت‌های اصل و بهره بدهی است. نسبت پوشش بدهی یک معیار شناخته شده در اندازه‌گیری توان یک نهاد(فرد یا شرکت) در ایجاد جریان نقدی برای پرداخت بدهی‌های خود است.

 Debt service coverage ratio
Debt service coverage ratio

هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنی توان بیشتر در بازپرداخت بدهی بوده و گرفتن وام برای فرد یا شرکت آسان‌تر است.

📝 نحوه محاسبه نسبت پوشش بدهی

💭 فرمول کلی محاسبه نسبت پوشش بدهی به صورت زیر است:
نسبت پوشش بدهی = خالص درآمد عملیاتی/ بدهی

همانگونه که مشاهده می‌کنید برای محاسبه نسبت پوشش بدهی نیاز به درآمد عملیاتی خالص و مجموع پرداخت‌های بدهی است. درآمد عملیاتی خالص، درآمد شرکت منهای هزینه‌های عملیاتی آن، از جمله مالیات و پرداخت بهره است.

✔ بدهی اشاره به پرداخت‌های جاری در اثر بدهی دارد مانند اصل و بهره وام، وجوه استهلاکی و پرداخت اجاره که در سال آتی پرداخت می‌شوند. در ترازنامه این اقلام شامل بدهی‌های کوتاه‌مدت و بخش فعلی بدهی‌های بلندمدت است.

مالیات بر درآمد محاسبه نسبت پوشش بدهی را پیچیده می‌کند زیرا پرداخت بهره کاهش‌دهنده مالیات است، در حالی که بازپرداخت اصل بدهی این چنین نیست.
بنابراین روش دقیق محاسبه بدهی کل در نسبت پوشش بدهی به صورت زیر است:

Interest + (Principle / [1 - Tax Rate])

🔸تفسیر نسبت پوشش بدهی

وام دهندگان به طور منظم نسبت پوشش بدهی وام گیرنده را ارزیابی می‌کنند. DSCR کمتر از 1 به معنای جریان نقدی منفی است که بدین معنی است که وام گیرنده قادر نخواهد بود بدون تامین مالی از منابع خارجی(ایجاد بدهی بیشتر)، بدهی‌های جاری خود را پوشش دهد.

💭 به عنوان مثال، نسبت پوشش بدهی ۰/۹۵ بدان معنی است که درآمد عملیاتی خالص کافی تنها برای پوشش 95٪ از پرداخت بدهی سالانه وجود دارد.

به طور کلی وام‌دهندگان نسبت به جریان نقدی منفی نظر مثبتی ندارند اما برخی از وام‌دهندگان اگر وام‌گیرنده منابع قدرتمندی جدای از درآمد داشته باشد اجازه دریافت وام را به آن‌ها می‌دهند.

👈🏻 اگر نسبت پوشش بدهی بیش از حد نزدیک به 1 باشد، مثلا 1.1، سازمان آسیب پذیر است و کاهش جزئی جریان نقدی می‌تواند توانایی پرداخت بدهی را کاهش دهد.
✔ وام‌گیرندگان ممکن است در برخی موارد نسبت پوشش بدهی معینی را برای دریافت وام تعیین کنند. به‌‌طور کلی نسبت بالاتر از 1 به این معنی است که فرد یا شرکت توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارد.

منبع: Investopedia