آزادی با التزام به حضور با قول شرف

یادداشتی از صفحه‌ی فیسبوک کاوه راددمِ در دادسرا، نشسته بودم توی ماشین...