تبلیغ!

گفت و گوی زیر بین یک تهیه کننده فیلم های تبلیغاتی و یک مسئول تدارکات که به تازگی استخدام شده، صورت می پذیرد:

تهیه کننده:برو سریع دو کیلو برنج y بخر بیار!

مسئول تدارکات:ببخشید،اشتباه نمی کنید؟!

تهیه کننده:برای چی فکر می کنی دارم اشتباه می کنم؟

مسئول تدارکات:آخه من از آقای کارگردان شنیدم که قراره برنج x رو تبلیغ کنیم!

تهیه کننده:می خوایم بپزیمش.نمی خوایم نشونش بدیم که!

مسئول تدارکات:جسارتاً برای نشون دادن توی فیلم نباید برنج x پخته بشه؟!

تهیه کننده:تازه اینجا استخدام شدی؟!

مسئول تدارکات:بله!

تهیه کننده:هنوز به تو نگفتن؟

مسئول تدارکات:چی رو؟!

تهیه کننده:اینکه قرار نیست اینجا همون چیزی رو به مردم نشون بدیم که قراره تبلیغ کنیم!

پوستر تبلیغاتی موتور هارلی دیویدسُن
پوستر تبلیغاتی موتور هارلی دیویدسُن

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-pa9shzhrgobp

پست های جدید منتشر شده با هشتگ«حال خوبتو با من تقسیم کن»:

https://virgool.io/@sarasara/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%87-ncz6h2uvnakt
https://virgool.io/@sete/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-m5lclrlr5idk
منجّمی را بر درختی بلند دار زده بودند.یکی پرسید تو که منجّم بودی و عاقبت کارها را پیشگویی می‌کردی،آیا این سرنوشت را برای خود دیده بودی؟ گفت:«رفعتی می‌دیدم ولی ندانسته بودم به کدام موضع خواهد بود!»