حرف نامرد یکیه!

این جمله«حرف مرد یکیه»اولین بار از دهان کدام انسان عاقلی خارج شد؟این حرف را بر اساس کدام منطق یا دلیل و پشتوانه ای بر دهان جاری کرد و مثل خیلی از حرف های نسنجیده دیگر به فکّ های پُرتوان مرغانِ مقلّد تاریخ سپرد؟!

مرد واقعی آن است که وقتی به لغو بودن حرفش پی برد،حرفش را پس بگیرد و سر تعظیم در برابر آنهایی که نادرستی حرفش را به وی اثبات کردند،فرود آورد.

آن کسی که پای حرف لغوش می ایستد،به این خیال خام که حرف مرد یکیه،نامردی بیش نیست.

برخی از حرفها نیز تاریخ انقضاء دارند.یعنی امروز درست هستند ولی امکان دارد فردا(در آینده ای دور یا نزدیک)،بنا به تغییر مقتضیات زمانی و مکانی،دیگر صحیح نباشند.بنابراین پافشاری بر روی یک حرف تا ابد،شرط و شروطی دارد.

آری!حرف مرد می تواند یکی باشد.حرفی که صادقانه و بی غل و غش باشد.حرفی که سرچشمه اش حکمت باشد.مانند حرف بزرگان تاریخ که پس از صدها یا هزاران سال،دهان به دهان می چرخند و همچنان مردم هر عصر،صدق و صحت آنها را تایید می کنند و همچنان نیز یکی هستند!
و چه نادرند چنین حرفهایی!


[email protected]