دختر خوب پیدا نمی شه!

گفتم: چند سالته؟

گفت: سی و پنج سالمه.

گفتم: ازدواج کردی؟

گفت: نه!

گفتم: چرا؟

گفت: چی بگم والّا!

گفتم: مشکل مالی داری؟

گفت: نه!

گفتم: پس مشکلت چیه که تا حالا ازدواج نکردی؟

گفت: راستش دختر خوب پیدا نمی شه!

گفتم: چی شد که به این نتیجه رسیدی؟

گفت: تا الان با چند تا دختر دوست شدم بعد از یه مدت فهمیدم هیچ کدومشون به درد ازدواج نمی خورن؟

گفتم: چی شد که فهمیدی به درد ازدواج نمی خوردن؟

گفت: یا به فکر خوشگذرونی بودن یا دلشون به جز من با یکی دو تا دیگه هم بود یا...!

گفتم: برای همین می گی دختر خوب پیدا نمی شه؟

گفت: بله!

گفتم: اشتباهت همینه دیگه!

گفت: اشتباهم چیه؟

گفتم: دختر خوب که پیدا نیست.دختر خوب رو باید بری پیدا کنی!

گفت: منظورتون چیه؟

گفتم: ببین یه سنگ معمولی توی هر جایی پیداست ولی طلا و الماس رو باید بری پیدا کنی.

گفت: می شه بیشتر توضیح بدی؟

گفتم: دختر خوب متکی به داشته های باطنیشه نه داشته های ظاهریش،برای همین خیلی کم به چشم میاد.

گفت: یعنی چی؟

گفتم: یعنی اینکه دختر خوب به درجه ای از کمال و فهم و شعور رسیده که برای به دست آوردن دل هیچ پسری، دست به جلوه گری و تظاهر نمی زنه،پس تو باید خیلی بیشتر دقت کنی تا یه دختر اینجوری رو پیدا کنی.

دختر خوب که پیدا نیست.دختر خوب رو باید بری پیدا کنی!
دختر خوب متکی به داشته های باطنیشه نه داشته های ظاهریش،برای همین خیلی کم به چشم میاد.
دختر خوب به درجه ای از کمال و فهم و شعور رسیده که برای به دست آوردن دل هیچ پسری، دست به جلوه گری و تظاهر نمی زنه،پس تو باید خیلی بیشتر دقت کنی تا یه دختر اینجوری رو پیدا کنی.