دهن کجی!

دهن کجی

لغت‌نامه دهخدا:دهن کجی . [ دَ هََ ک َ ] (حامص مرکب ) لوچه پیچک.عملی که کودکان کنند استهزاء کسی را با کج کردن دهان و بعض پاره های روی . ادا. شکلک . عمل والوچانیدن کسی را.دهان و خطهای روی را بر کسی کج کردن به نشانه ٔ اینکه تو بدین صورت و شکلی.(یادداشت مؤلف ).
- دهن کجی کردن به کسی؛ خود را به طور استهزا شبیه او نمودن.شبیه او ساختن.شکلک او را در آوردن.
- || عکس العمل مخالف نشان دادن کسی را؛ به رغم میل و خواست کسانی یا کسی رفتار کردن.
یک عمر دلش می خواست

به

دنیا

دهن کجی کند؛

نتوانست.

عاقبت

دنیا

به

او

دهن کجی کرد.

با

س.ک.ت.ه!

چند مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-wt5y6wun6ju3
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-igxrlkwfrqv6
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%B6%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%87-ges9rxbg9a9m
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%DB%8C-ctaquucbqine
https://virgool.io/virgooliam/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-ayo1wpd5k1pr