روزی خواهد آمد که در آن روز همه چیز درست می شود!

شک ندارم!

روزی خواهد آمد

که در آن روز

همه چیز

درست خواهد شد!

ولی بیایید

باهم دعا کنیم

تا آن روز همه چیز

مخصوصاً من و شما

خراب نشده باشیم!

تداوم حافظه معروفترین اثر نقاش سورئال اسپانیایی، سالوادور دالی.
تداوم حافظه معروفترین اثر نقاش سورئال اسپانیایی، سالوادور دالی.