روزی خواهد آمد که در آن روز همه چیز درست می شود!

شک ندارم!

روزی خواهد آمد

که در آن روز

همه چیز

درست می شود

تداوم حافظه معروفترین اثر نقاش سورئال اسپانیایی،سالوادور دالی.مردی که حیوان خانگی اش یک مورچه خوار بود.
تداوم حافظه معروفترین اثر نقاش سورئال اسپانیایی،سالوادور دالی.مردی که حیوان خانگی اش یک مورچه خوار بود.

ولی

خدا کند که...

خدا کند که

در آن روز

همه چیز

خراب نشده باشد!

[email protected]