عکس داستانک(قسمت نهم:هیأت!)

گفت:ما یه هیات جدید راه انداختیم،وضع مالیمون خوب نیست.یه چایی هم نمی تونیم بدیم.چه برسه به شام دادن و اینجور چیزها.یه کمکی به هیأت ما بکن!

گفتم:مرد حسابی!از توی هیات نباید چای و خورشت قیمه و چلوکباب و نوشابه دربیاد.از توی هیأت،فقط باید «هيهات منا الذلة‌»دربیاد.

https://virgool.io/@jalal-mohseni/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%91%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82-kwvrnsyw4jqe

mohsenijalal@yahoo.com