ماجرای بنزین زدن یک سلبریتی که از دماغ فیل افتاده بود!

توی صف بنزین ایستاده بودم.نزدیک بود نوبتم بشه که دیدم راننده یه ماشین شاسی بلند مدل بالا بدون اینکه توی صف وایسه از جلوی صف دنده عقب گرفت تا بدون نوبت و بدون اینکه پیاده بشه بنزین بزنه. کارگر پمپ بنزین رفت سمت راننده و با صدایی که من می تونستم بشنوم گفت:«آقا این چه وضعشه؟چرا نرفتی توی صف؟!»راننده از همان داخل ماشین خودش رو معرفی کرد.صداش رو نمی شنیدم، قیافه شم معلوم نبود.اینقدری فهمیدم که یک سلبریتی از دماغ فیل افتاده تازه به دوران رسیده بود که وهم برش داشته بود که چون معروفه می تونه اینجوری بنزین بزنه.امّا بر خلاف تصوّرش کارگر پمپ بنزین به جای اینکه ازش امضاء بگیره و قربون صدقه ش بره،صداش رو برد بالا و گفت:«داداش!هر کی هستی واسه خودت هستی،اگه می خوای بنزین بزنی بفرما ته صف!»سلبریتیه خیلی بهش برخورد.برای اینکه بیشتر از این ضایع نشه گازشو گرفت و بنزین نزده از پمپ بنزین زد بیرون!

اگه همه مون مثل این کارگر زحمتکش پمپ بنزین برخورد می کردیم هیچ سلبریتی بی جنبه ای به خودش اجازه نمی داد که هر کاری دلش می خواد و عشقش می کشه انجام بده!