عکس داستانک(قسمت چهارم:چرا می خندم؟!)

گفت:

چرا می خندم؟!

گفتم:

اگر چرخ خیاطیمو سیل برده بود چی؟!

من فقط چرخ خیاطیمو نجات ندادم،زندگیمو نجات دادم.

شما نمی دونید من با این چرخ خیاطی، دارم خرج چند سر عایله رو می دم.

چندین ساله،این چرخ خیاطی،داره روزی منو خانواده مو می ده،تا ما مثل خیلی ها قربونی رسم روزگار نشیم.بله!می خندم و خدا رو صد هزار مرتبه شکر می کنم که سیل،چرخ خیاطیمو نبرد.

یک خیاط،چرخ خیاطی خود را از سیل نجات می دهد.پربندر،گجرات،سال1983
یک خیاط،چرخ خیاطی خود را از سیل نجات می دهد.پربندر،گجرات،سال1983
عکس آورده شده در این مطلب توسط عکاس زبردست،استیو مک کوری،در هند گرفته شده است. عکاسی که عکس معروف"دختر افغان – Afghan Girl"او بر جلد مجله National Geographic چاپ شده است.

عکس داستانک(قسمت سوم:زخم!)

[email protected]