گلچین96(محبوب ترین ها و پر بازدید ترین های دست انداز در سال96)

پیشاپیش عید97 را به شما دوستان ویرگولی تبریک می گویم.نه ماه از فعّالیتم در ویرگول می گذرد.در این مدّت227 پُست بارگذاری کردم.از بین این پُستها،محبوب ترین ها و پر بازدیدترین ها را به شما معرفی می کنم.اگر در روزهای پیش رو اوقات فراغتی برای شما فراهم شد،خوشحال می شوم به آنها سری بزنید.و در آخر نیز چند تجربه ویرگولی و یک تشکر نامه از دوستان خوبم در ویرگول را خواهم آورد.

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B2%D9%86-%D8%B0%D9%84%DB%8C%D9%84-klyinfdaqgy1
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7-ctuxkikjzebf
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B3%D9%8F%D9%88%D8%A1%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8E%D9%91%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%90-%D8%B3%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D8%A8%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8E%D9%91%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%90-rq07bcrtyetl
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF-kbyhivn3jomn
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-guqpzv7zd7em
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-fk2fmqg5pge5
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-z5hdpf1qhdf1
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-eyeqaoiccwsg
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DA%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-cmsz61yxcckn
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C-wyspxlklmpi6
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B4%D9%84%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-ga5j7todirb9
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%AF-w0av0v1pu
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D9%91%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C%D8%B3%D8%AA-qmsg1cmzuyt3
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-ypsdyybgpyc9
https://virgool.io/@J-M-S/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-lngzag3qde0x
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-d8idjpkcapqg
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A2%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-xr44shsb7j18
https://virgool.io/@J-M-S/%DA%A9%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-mkfbc2w1apvi
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%DB%8C%DA%86-zlyaoidsu6y8
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-va67gy0zhbku
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-meawnqqerk3g
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-bceud66x4jhe
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%9F-ewn10ai7q
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-tyao4r1vskgy
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-wavwnxygrhl1
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C-obhngb3pxmcr
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-ihyscndfvzcy
https://virgool.io/@J-M-S/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%9F-wsm23cjtcjil
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%90%C2%AB%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%86%C2%BB-yreyq9kcnhki
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-jrgqjfbepuqc
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-phxmeou6fgqc
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-wbuwnyx9plpb
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%91-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-gk4a2uaguknp
https://virgool.io/@J-M-S/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%90-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-r271yux1462w
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%85-rydqmtja6pak
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%90-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%90-%D8%B9%D9%84%D9%81-jpictqu9trmm
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%86%DB%8C-pb0jnmtadeew
https://virgool.io/@J-M-S/%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-qcpbdwuwwttn
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A8%DB%8C%D8%A7-lspaavlfzan4
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%91-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF-y7r98x0uxud9
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87-vncfj6v26ycf
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%DB%8C-ldtw4magpxug
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%85%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%9F-i6wz8trp1exb
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-lryue3rlb6zv
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-momwhcfoouty
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-dyflwyx557ff
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-dzuytm6ndw7y
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-e2fpsuthmail
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-htoan7i06sjs
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-o4isgsw9z8eu
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D9%88-%D8%AE%D8%B1-rlhugi0tmmpv
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-c7ggypssl0vg
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-ebcdkbjf0lwo
https://virgool.io/@J-M-S/%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%85-asjdmvnmdz7f
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87-ck8zlvwygj1k
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-pdxp22hhy5q8
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A8%D9%8F%D8%B1%D8%AF-vv4au0j5bmrf
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-b0dhdkhcejw6
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%85-osykhso42a27
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-ypy576dfpztv
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7-mpyvl9e6biob
https://virgool.io/@J-M-S/%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-bzdrg9hnr1qz
https://virgool.io/@J-M-S/%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%85-kawmuunlymwl

چند تجربه ویرگولی:

  • پُست هایی که طولانی هستند،خواننده کمتری دارند.با اینکه نوشتن این پُست ها گاهی پدر نویسنده را در می آورد و انرژی زیادی از او صرف می کند.
  • دلنوشته ها،به نسبت پُست های دیگر،خواننده های بیشتری دارند.شاید تاییدی است بر"هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند."
  • پُست هایی که در روزهای میانی هفته بارگذاری می شوند،اقبال بیشتری برای خواننده شدن بیشتر دارند.
  • جامعه مخاطبین ویرگول بسیار متنوع و پیش بینی ناپذیرند.تقریباً نمی توانید بازخورد پُستی که می نویسید را از سوی مخاطبین پیش بینی کنید.
  • به دلیل بارگذاری زیاد مطالب،بسیاری از مخاطبین به مصداق شعر"از بخاری ما طریق دوستی آموختیم/ خویشتن را ازبرای همنشینان سوختیم!"فقط به سراغ پُستِ دوستان خود می روند و متاسفانه از خواندن پُست های جدید نویسنده های جدیدالورود و غریب که بعضاً پُست های پر محتوایی نیز می نویسند،باز می مانند.
  • متاسفانه بسیاری از دوستانی که به ویرگول می آیند،فقط یک یا چند پُست بارگذاری کرده و غیبشان می زند.به قول حافظ"خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود!"
  • مستندات(که در لابلای پست هایم قابل دسترسی هستند)نشان می دهد گاهی ویرگول رفیق بازی را به قول و تعهدات از پیش تعیین شده خود ترجیح می دهد.ان شاء الله که مستندات جعلی هستند!

تشکر نامه:

  • نا سپاسی و بی انصافی است اگر نگویم که ویرگول ما را به نوشتن بیشتر واداشت و این لطف بزرگی بود در حق من و دوستان و نامردی و ناجوانمردی است اگر نگویم که ویرگول وزن نوشته های خیلی از ما را اعتلاء بخشید و نوشته های امروز ما قابل مقایسه با نوشته های چند ماه پیش ما نیست.و بی ادبی است اگر نگویم حقیر به نوعی خود را مدیون ویرگول می دانم و اگر گهگاهی چیزی می گویم،نقدی می نویسم و یا ان قلتی می آورم از سر دوستی است و نه هیچ چیز دیگر.از قدیم هم گفته اند:«دوست می گوید:"گفتم" ،دشمن می گوید:"می خواستم بگویم!"»
  • بر خود لازم می دانم از دوستانی که امسال مرا در ویرگول همراهی کردند و یارم بودند تشکر کنم.اگر اسم بزرگواری از قلم افتاد مرا به بزرگی خودش ببخشد:

علی آجودانیان/علی حدادکار/آذرخش عزیزی/نازی گ/ علی خالقی/حدیث /Adel/ali/شکیبا شاملو/احمد نهازی/مرتضی دهقانی زاده/ ahmadsob/حسین قربانی/ وحید/پاییز/ ihnd/hajizadeh/رضا قاسمی/Erwin/جویان باقری/Sabi gol/ لرد لندلس/ شناخت مسیر/جلال ترابی/شب سان/حسین اثباتی/Mirza/Iman Rahmanian/ دهن فره/Sadaf.Hajimir/بیدار/استامینوفن و خیلی از دوستان دیگر که متاسفانه نامشان را به خاطر ندارم.

برای شما و عزیزان شما و همه مردم عزیز کشورم،آرزوی سالی خوش توام با سلامتی دارم.

یا علی