مردهای ماهیتابه ای،زن های کاسه ای!

Men Are from Frying pan, Women Are from Bowl!

توجه!می توانستم عنوان مطلب را بگذارم«مردهای دسته دار،زن های بی دسته!»ولی ترسیدم فردا با اعتراض گسترده زنهای فمینیست روبرو شوم.برای همین از خیر«دسته»گذشتم.

تذکر!در نوشته زیر یک نکته باریکتر از مو نهفته است.لطفاً همین جور نخوانید و رد شوید.اگر این نکته را کشف نکردید.یا اگر کشف کردید ولی از مو باریکتر نبود،دو یا سه بار دیگر مطلب را بخوانید.

مردها مثل ماهیتابه می مونند،همیشه می شود به آنها نزدیک شد.فقط وقتی که داغ باشند،باید حتما آنها را از دسته شون گرفت!

زنها مثل کاسه می مونند،مخصوصاً کاسه استیل،همیشه نمی شود به آنها نزدیک شد.داغ که باشند،باید صبر کرد سرد شوند تا بتوان به آنها نزدیک شد!


[email protected]