دانش آموخته حقوق، اندکی خبرنگار، گاه در وصف خودمان، گاه در وصف دیگران، در جست و جوی خویشتن........!