مدیر شرکت دیجیتالی الیاتو پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 09120798515