جایی که کسی نمی تواند سخن بگوید، بهتر است که ساکت بماند. (لودویک ویتگنشتاین)