آنگاه ایوب خداوند را جواب داده گفت: اینک من حقیر هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشته‌ام. یک مرتبه گفتم و تکرار نخواهم کرد. بلکه دوبار و نخواهم افزود.(کتاب ایوب، باب چهلم)