'فورتونا' تو مرا نخواهی فریفت. تو مرا در حال اطمینان و غفلت بخاک نخواهی انداخت. می دانم در چه فکری هستی. درست است که تو دیگری را به خاک افکندی، ولی مرا هدف گرفته بودی!(سنکا)