از کتاب‌های خوب کودکی‌هایمان بگوییم...

همه ما از بچگی‌مان شعر و داستان‌هایی در ذهن‌مان مانده که با مرورش ناخودآگاه لبخند می‌زنیم، چون بخشی از خاطرات خوب ما با آنها گره خورده است.

برای شما کدام کتاب شعر یا داستان کودکی‌تان چنین نقشی داشته است؟