یادداشت های یک عدد خبرنگار خوابگاهی با دختر درون که از قضا دستی بر طنز و فکاهی نیز دارد:)


حال و هوای صلح در سر 《 این》و《اون》

حال و هوای صلح در سر 《 این》و《اون》
یک دیدار تاریخی!مدار 38 درجه به مدت 65 سال است که در شبه جزیره کره میا...

یک عمامه گذاری ساده!

یک عمامه گذاری ساده!
اگر شما یک ثروتمند باشید و برای پسرتان یک جشن با مناسبت ساده ای مثل جش...

تو خیلی خوبی اما...

اگه حتی بهت بگن تو خیلی آشغالی که منو دوست نداری خیلی عاشقانه تر از ای...