یادداشت های یک عدد خبرنگار خوابگاهی با دختر درون که از قضا دستی بر طنز و فکاهی نیز دارد:)