چو رسی به طور سینا اَرِنی بگو و بگذر / تو صدای دوست بشنو، نه جواب لَن تَرانی