اصطلاحات پر کاربرد انگلیسی

شاید شما هم از آن دسته افرادی هستید که کلمات و اصطلاحات جدید را با مثال یاد میگیرید، اینجا اصطلاحات کاربردی با مثال براتون می ذارم؛ امیدوارم سودمند باشه، در آینده اصطلاحات بیشتری قرار میدم.