ستارگان در اوج تاریکی می درخشند

آخرالزمان فقط اوج گرفتن تاریکی و بدی نیست

بلکه زمانه اوج گرفتن خوبی هاست

در این اوج تاریکی ها انسان هایی خواهند درخشید

که نگاهشان ، نگاه خداوند

در قلب شان، نور خداوند

دست هایشان ، دست های خدا

وجودشان پر از مهر و عشق خدا

دست بندگان خدا را می گیرند

و عاشقانه عشق و محبت می ورزند

آن ها در تمام لحظات شان خدا و اهل بیت حضور دارد

برای امام زمان شان جان می دهند

و اولین هایی خواهند بود که امام زمان شان روی آن ها حساب باز خواهد کرد

کم اند آره ، اما عین ستارگان که شب را روشن می کنند

در تاریکی شب خواهند درخشید

و حجت خداوند می شوند در قیامت

که کسی در قیامت نگوید

نتوانستیم عاشق بمانیم ، نتوانستیم پاکدامن بمانیم

نتوانستیم رشد کنیم ، نتوانستیم اولیای خدا شویم

نتوانستیم برای امام زمان ، بهترین یار بمانیم

چون جامعه بد بود و زمانه تاریک بود

در آن لحظه ، خدا قطعا خواهد گفت

پس چرا مثل این ها در اوج تاریکی ، ستاره نبودید که بدرخشید ؟!


اللهم عجل لولیک فرج بحق زینب کبری♥️