چرا دختران باید حجاب داشته باشند

چرا دختران باید محجوب باشند، و دلیل اصلی آن چیست؟

شاید اگر مادر ها آموزش میدادند و پدر ها غیرت داشتند امروز دهه هشتادی ها برای عریان بودن شورش نمیکردند و یک دختر جلوی چند مرد نمیرقصید

همان چیزی که زنان چهل سال پیش برایش جنگیدند خون دادند

چهار تا رقاص خیابانی که از صدای سپر ها میترسند و یواشکی در اینستگرام هر گناهی انجام میدهند

چطور وجود رو به رویی با نیروی اسلام را دارند

مثل سگانی که واق واق میکنند و شیر هم اهمیت نمیدهد و با غرش شیرهمه میترسند و فرار میکنند

بیایید اول بگوییم

۱_ خدای متعال قدرت را به مرد و زیبایی را به زن عنایت فرمود.

۲_ هر چیزی که انسان ببیند میتواند بر میل او ناثیر بگزارد.

۳_دختر با برهنگی نظر مردان بی حیا و حوس باز را جلب میکند همانانی که زن را صرف جنس میخواهند

۴_ دختر با حجاب که بهترین آن چادر است خود را حفظ کرده مثل بطری عطر یا گلاب که اگر در پوش آن باشد بوی آن محفوظ میماند و همه آن را می خواهند ولی اگر درب آن باز بماند چند روزی همه از بوی او لذت میبرند

ولی بعد از چند رو دیگر ارزشی برای او قائل نیستند چرا که بوی آن پریده و عصاره ایی ندارد.


بیایید این مطالب را همین ها را بیاموزیم و حجاب صحیح فاطمی را گسترش دهیم


علاوه بر آن ای مرد ها محبت کنید به محارم خود تا نیاز به محبت غیر به واسطه بی حجابی پیدا نکنند


بی غیرتی مرد ها موجبه اینهاست.لطفا نظر بدید

𝚝𝚠𝚒𝚝𝚝𝚎𝚛.𝚖𝚎

𝚝𝚎𝚕𝚎𝚐𝚛𝚊𝚖