ولنتاین

بعضی روزا عناوین خاصی دارن و آدمو تشویق می کنند که جور دیگه ای بهشون نگاه کنه و انتظار خاصی داشته باشه.

یه بار منتظر هیجان خاص اون روز می مونی و برآورده نمیشه یا حتی میشه

دوبار

سه بار

بعد دیگه عادی میشه.

چند تا ولنتاین رو با عشق و تعداد بیشتری رو بدون عشق گذروندم. هیچ کدومش معنی خاصی نداشت. یعنی اساسا هیچ 24 ساعتی نمی تونه خیلی خاص باشه مگر اینکه مقدمات و مؤخراتی داشته باشه.

امروز برای من روزی است مثل همه روزها