مرزهای نامرئی (۱)

مرزهای نامرئی (۱)
اگر قرار باشه یک دایره اطراف خودتون داشته باشید که هیچ کس حق نداشته با...