یک طراح تجربه‌ی کاربر، یک نویسنده و یک کنجکاو همیشگی!