یک محقق سیستم‌های تعاملی، یک نویسنده و یک کنجکاو همیشگی!