مالتز

قانون 21 روز (قانون مالتز)


انسان 21 روز زمان نیاز دارد تا یک عادت جدید بسازد یا آن را ترک کند، اگر شما هم بتوانید 21 روز را بدون چیزی سپری کنید دیگر بدان نیاز نخواهید داشت

اینگونه روش ها فوق العاده کمک کننده خوبی برای پیشبرد واثربخشی کارو زندگی روزانه ما میتواند باشد..

ماهور :)